Köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i Ronin Do från och med den 1 april 2013

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i Ronin Do mellan den person (”Medlemmen”) som är namngiven i avtalet (”Medlemsavtalet”), till vilket villkoren utgör en integrerad del, och den Ronin Do förening som anges i Medlemsavtalet (”Föreningen”). Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss aktivitet eller visst erbjudande.

2. Medlemskap i Ronin Do

2.1 Medlemskap i Ronin Do kan sökas av person som – är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare, – ej häftar i skuld till Föreningen för tidigare medlemskap, och – har ett

allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av Ronin Do’s personal tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap söks personligen i något av Ronin Do träningscentra efter erhållen information och genomgång av Ronin Do personal om olika former av medlemskap och möjligheter till träning. Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som medlemmen har bundit sig för (bindningstiden) och som likaledes anges i medlemsavtalet.

2.3 Ronin Do erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken medlemsavtalet upphör utan uppsägning (kontant- medlemskap), eller för viss av Ronin Do erbjuden bindningstid efter vilken medlemskapet gäller tills vidare (autogiro- medlemskap).

Omfattningen av Ronin Do olika former av medlemskap och avgifterna för dessa, framgår av Ronin Do vid var tid gällande beskrivning av utbud av sina aktiviteter och därtill hörande aktuell prislista.

2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå enligt Ronin Do vid var tid gällande utbud av olika medlemskap. Vid uppgradering

skall medlemmen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt Ronin Do vid var tid gällande prislista. Sker uppgradering av medlemskap under bindningstiden, och har medlemmen erlagt månadsavgifterna i förskott (kontant- medlemskap),skall medlemmen, för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den högre nivån enligt Ronin Do vid var tid gällande prislista.

3. Medlemsförmåner

3.1 Medlemskapet ger Medlemmen tillgång till träningsmöjlighet vid visst Ronin Do tränings- center eller vid flera träningscentra och i den omfattning som framgår av Medlemsavtalet samt Ronin Do vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och andra tjänster. Information om Ronin Do vid var tid aktuella medlemsförmåner och erbjudanden ges på Ronin Do hemsida (www.selfdefence.se).

3.2 Ronin Do kan inte alltid garantera plats i av Medlemmen vald träningsaktivitet som genomförs i grupp, med särskild träningsutrustning

eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

4. Medlemmens ansvar

4.1 Medlemmen förbinder sig

– att alltid uppvisa sitt medlemskort vid träningscentrets reception innan träning eller annan aktivitet påbörjas, – att ta del av och följa Ronin Do vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler,

– att följa anvisningar som ges av Ronin Do’s personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,

– att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Ronin Do träningslokal, och

– att snarast informera Ronin Do om förhållanden som förändrar medlemmens rätt

till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

5. Medlemskortet

5.1 Medlemskortet är Ronin Do’s egendom och disponeras av Medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemskortet:

– att inte låna ut eller överlåta det till annan person, och – att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till Ronin Do Kansli.

5.2 Förlorar Medlemmen sitt medlemskort, eller skadas detta, så spärrar Ronin Do medlemskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskort tar Ronin Do ut en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.

6. Kvarlämnade saker

6.1 Kvarlämnar Medlemmen saker i förvaringsskåp/omklädningsrum i Ronin Do träningscenter, efter tidpunkt för ordinarie stängning av detta, så äger Ronin Do rätt att bryta av Medlemmen anbringat lås och tillvarata sakerna. Om Medlemmen inte avhämtar sakerna inom 14 dagar från dagen för tillvaratagandet så har Ronin Do rätt att endera kasta sakerna eller, om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet.

7. Ronin Do ansvar

7.1 Ronin Do skall avråda Medlemmen från träning eller träningsmoment som Ronin Do personal bedömer kan innebära ohälsa eller skada för medlemmen.

7.2 Ronin Do ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Ronin Do kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Ronin Do träningslokal, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

7.3 Ronin Do ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i Ronin Do träningscenter. Ronin Do ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av Ronin Do personal.

7,4 Ronin Do ansvarar för att alla medlemmar är försäkrade genom Riksidrottsförbundet.

8. Förlängning av medlemskap vid särskilda omständigheter

8.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om förlängning motsvarande den tid som medlemskapet ej kan nyttjas. Förlängning av medlemskap gäller från och med dagen då Ronin Do godkänner medlemmens ansökan om förlängning och medför att eventuell bunden period för Medlemsavtalet förlängs med den tid som Ronin Do godkänt, att medlemskortet spärras för tillgång till träningslokalen och att månadsavgifter ej debiteras (vid autogiro-medlemskap) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

8.2 Förlängning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges med minst 50 dagar och längst med 365 dagar. Förlängning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller värnplikts tjänstgöring på ort där Ronin Do ej kan erbjuda tillgång till träning ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Ansökan om förlängning bör ske senast två månader i förväg och skall styrkas med intyg. Godkänner Ronin Do förlängning av medlemskap skall Medlemmen erlägga en förlängningsavgift enligt Ronin Do vid var tid gällande prislista.

9. Avgifter och betalning

9.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt Ronin Do vid var tid gällande prislista. I anslutning till beviljande av medlemskap skall medlemmen kontant betala engångsavgifter i form av administrations- och medlemsavgift.

9.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och månadsavgifter för autogiromedlemskap löpande. Det ankommer på Medlemmen att vid autogiro- medlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande till överföring via autogiro. Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

9.3 Ronin Do har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiro-medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid.

9.4 Medlemmen behöver ej erlägga månadsavgift för tid:

– då medlemskapet inte nyttjas enligt punkt 8.1,

– då Ronin Do har stängt av Medlemmen enligt punkt 10.5, eller

– då visst träningscenter på grund av omständighet som anges i punkt 7.2 ej är tillgängligt för träning och Ronin Do ej kan erbjuda annat träningslokaler eller annan kompensation.

9.5 Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiro-medlemskap), och tillräckliga medel därför saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Föreningen en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Föreningen skulden till inkasso.

Föreningen har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Föreningens konto. Om Föreningen inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Föreningen rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

10. Upphörande av Medlemsavtal

10.1 Medlemsavtal för kontantmedlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, med 4 månads varsel, säga upp sitt medlemsavtal avseende autogiro-medlemskap för vilken bindningstiden har löpt ut. Detta ska alltid ske skriftligt.

10.2 Medlem har rätt att, genom skriftligt meddelande som Ronin Do skall ha erhållit senast inom 3 veckor från dagen för ingånget medlemsavtal, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. Ronin Do debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande avgiften för 1 månad från medlemskapets startdatum samt kostnader för erhållen utrustning enligt gällande listpris men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter.

10.3 Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (tex längre sjukdom eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan genom skriftligt meddelande till Ronin Do avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då Ronin Do erhåller meddelandet. Ronin Do debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst 1 månadsavgift.

10.4 Vidtar Ronin Do förändring av medlemskapet vilken påverkar medlemmen och som inte är till uppenbar fördel för denne samt innebärande;

– ändring av innehåll eller omfattning av de träningsmöjligheter som medlemsavtalet omfattar enligt punkt 3.1, – ändring av avgift som Medlem har att erlägga löpande enligt punkterna 9.1 och 9.2, eller

– ändring av dessa allmänna villkor enligt punkt 12.1, så äger medlemmen rätt att säga upp sitt medlemsavtal till upphörande den dag då ändringen träder i kraft, trots att den bindningstid som gäller enligt medlemsavtalet inte löpt ut.

Uppsägning från Medlemmens sida, på grund av någon av de angivna orsakerna, skall i skrift ha kommit till Ronin Do kännedom i skälig tid innan ändring börjar gälla. Skälig tid är normalt senast 1 månad innan under förutsättning att meddelande om ändring har kommit medlemmen tillhanda senast 2 månader innan ändring skall börja gälla.

10.5 Ronin Do har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Ronin Do vidtar tillräcklig rättelse;

– missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller

– bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av Ronin Do personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

11. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet

11.1 Ronin Do återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om medlemsavtalet upphör på grund av någon av följande omständigheter:

– Ronin Do och Medlemmen har i samråd bedömt att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av medlemmens hälsa, eller

– viss lokalförening, till vilket medlemmen är hänvisad enligt medlemsavtalet, inte är tillgängligt för träning på grund av stängning eller ingripande begränsningar av öppettider, eller

– ändrat förhållande enligt punkt 10.3, eller

12. Ändring av de allmänna villkoren

12.1 Föreningen har rätt att ändra dessa allmänna villkor.

13. Information och meddelanden

13.1 Ronin Do skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till medlemmen med e-post till av denne anmäld adress. Har medlemmen anmält en e- postadress till Ronin Do så kan information eller meddelande istället skickas med e-post. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den femte vardagen efter dagen för avsändandet.

13.2 Meddelande från medlemmen enligt medlemsavtalet ska överlämnas till aktuell Ronin Do förening, per brev eller e-post till Ronin Do’s Kansli. Telefonnummer, adress och e-postadress till Ronin Do’s Kansli anges på Ronin Do hemsida (www.selfdefence.se).

13.3 Medlemmen skall underrätta Ronin Do om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

14. Personuppgifter

14.1 Föreningen behandlar personuppgifter om medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, e- postadress, kontonummer, foto, träningsinformation såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt om medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål. Medlemmens träningsinformation lagras ett år efter avtalets utgång för statistik ändamål för att förbättra service och tjänsteutbud. Personuppgifterna sparas av Föreningen under ett år efter det att medlemsavtalet upphört. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

14.2 Genom att underteckna medlemsavtalet samtycker medlemmen till att Föreningen, och andra föreningar som ingår i Ronin Do, inhämtar och behandlar personuppgifter om medlemmen. Medlemmen har rätt att till Föreningen anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn och personnummer.

14.3 Medlemmen kan när som helst till Föreningen anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. Föreningen kommer att bekräfta anmäld begränsning eller återkallelse. Medlemmen är medveten om att medlemsavtalet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Föreningen i sådant fall kan behöva säga upp medlemsavtalet.

14.4 Medlemmen har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan

ställd till Föreningen, få besked om vilka personuppgifter om medlemmen som Föreningen behandlar och hur Föreningen behandlar dessa. Medlemmen har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Föreningen behandlar om medlemmen.

15. Tvist

15.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och Föreningen skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Föreningen förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Föreningen äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

ORDNINGSREGLER

Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig och andra medlemmar i Ronin Do samt skapa en atmosfär av trivsel och ordning som kommer alla till del som vistas i Ronin Do träningscenter. Är du osäker på vad som gäller så fråga gärna Ronin Do personal.

Gällande från och med 2013 01 01

SÄKERHETSREGLER

1. Medlem skall följa anvisningar givna av Ronin Do personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning i träninglokalen.

2. Medlem skall för att undvika skador på sig själv och andra i samband med träning i träninglokalen: – Inte bära klocka eller smycken, såsom ringar, halsband och armband.

– Inte ha vida eller fladdriga klädesplagg (såsom sjalar och halsdukar) som riskerar att fastna i

träningsutrustning

DOPING OCH DROGER

3. Ronin Do tar tydligt avstånd från doping och droger. Ronin Do definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras av World AntiDoping Agency. Ronin Do antidoping policy förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar. En, av Ronin Do godkänd tredje part, har rätt att i Ronin Do’s träninglokaler genomföra oannonserade dopingtester.

4. Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på Ronin Do träningscenter.

5. Medlem skall lämna träningscentret senast vid tidpunkt för stängning.

7. Medlem skall låta andra tränande använda träningsutrustningen medan man vilar.

8. Endast instruktörer och personliga tränare anställda av Ronin Do får instruera och träna medlemmar i Ronin Do’s lokaler.

9. Medlem får inte förtära alkoholhaltiga drycker i träningslokalen.

10. Medlem får inte ha ett förargelse- väckande beteende på träningscentret.

VAD HÄNDER OM MAN INTE FÖLJER SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLERNA

Ronin Do har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot säkerhets- eller ordningsreglerna.

TACK FÖR ATT DU FÖLJER VÅRA SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER